Midas Outstation


Midas Outstation – ip mode

MIDAS OUTSTATION – RS485 MODE

 

issue download v.2.02:
Site Issue S2717 03/02/2017

Download site issued files for MIDAS outstaion

Download
RAP2 Roadside Installer:
RAP2 Roadside Installer v2.00 14/02/2017

Download the issued version 2.00 of RAP2 Roadside Installer.

Readme Download

MIDAS OUTSTATION Version 2.10:
User Manual 19/10/2018

Download the user manual for MIDAS Outstation.

Download